Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

titulníPět dní uteče jako voda a než se kdo nadál, utekla i akce:

"Jarní ekologický kurz - Pražskou přírodou očima dokořán"

1. - 6. 6. 2004

    Pět dnů v Praze bylo nabitých odborným programem i hravými hrátkami ve vybrané společnosti mladých biologů. Oproti loňskému kurzu jsme letos zvolili červnové datum, domnívaje se, že tak zajistíme příznivé počasí pro naše terénní exkurze. Leč příroda byla jiného mínění a tak jsme párkrát zmokli a prochladli na kost. Ale ani nečas nezabránil našim skvělým účastníkům, aby pilně bádali v terénu i v laboratořích PřF UK, plnili úkoly na připravených pracovních listech, diskutovali o aktuálních otázkách životního prostředí, a jestě si udrželi dobrou náladu

    Proti předchozím ročníkům jsme významně vylepšili zázemí kurzu. Díky ochotě pracovníků občanského sdružení EKOLA jsme mohli po celou dobu kurzu přebývat v rozsáhlých a útulných prostorách Komořanského Ekocentra Podhoubí.

    Stěžejní částí odborného programu byly tři exkurze do vybraných chráněných území na území Hlavního města Prahy - PP Hrnčířské louky, PP Prokopské údolí a NPR Závist. O vedení exkurzí se kromě členů Sdružení Arachne postarali naši kamarádi a známí, studenti Přírodovědecké fakulty UK či zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

    Naše volba na lektory snad ani nemohla být lepší, posuďte sami:

  • Mgr. Milan Řezáč nás provedl po Hrnčířských loukách a podal velmi zajímavý výklad k historii a managementu území a samozřejmě nás seznámil s místní bohatou květenou.
  • Mgr. Jiří Hummel nás provázel Prokopským údolím a uvedl nás do nesmírně bohaté geologické a paleontologické mihulosti území. Při jeho vyprávění před námi ožívali události staré miliony let. Mohli jsme se tak po silurské podmořské sopce i zajásat, když se nám podařilo nalézt hranici mezi silurskými a devonskými vrstvami. Stejně dobře jako v geologii se Jirka vyznal i v botanice a byl vítanou botanickou posilou. A bylo opravdu na co se dívat - bělozářky v plném květu, polštáře mateřídoušky i rozvlněné porosty kavylů. Doplňoval ho Jakub Straka, který se zasloužil o demonstraci místních hmyzáků všeho druhu.
  • Poslední exkurze na vrchy Šance a Závist probíhala pod vedením Mgr. Tomáše Černého. Tomáš, místní patriot, nám nejen předvedl místní lesní společenstva, ale ve svém poutavém vyprávění zabrousil i do dávné geologické minulosti. Jako další botanik mu velmi úspěšně sekundoval Mgr. Lukáš Synek. Tomášovo vyprávění doplnil v průběhu exkurze ještě Mgr. Petr Šícha o "kapitoly" z dob, kdy byla Závist osídlena Kelty.
    Po první exkurzi během níž účastníci nedbaje hustého deště odebírali vzorky zoo- a fytoplanktonu následovalo zpracování vzorků na půdě PřF UK. V praktikách Kateder zoologie a didaktiky biologie se pilně mikroskopovalo, určovalo, zakreslovalo a diskutovalo nad nalezenými "breberkami" a "řasičkami". Mgr. Sylvie Nováková spolu s Láďou Hodačem nám byli nápomocni při určování řas, RNDr. Martin Černý zase asistoval při pozorování zooplanktonu a díky promítacímu zařízení z mikroskopu se stala jeho část praktik poutavou multimediální výukou.

    Jak už jsem naznačil víše, exkurze jsme letos pojali trochu netradičně. Pro účastníky rozdělené do pěti týmů byly připraveny pracovní listy, plné praktických i teoretických úloh a úkolů bezprostředně se týkajících navštívených lokalit. Pestré úlohy byly zaměčeny na řadu oborů od botaniky, přes zoologii bezobratlých i obratlovců až po geologii a management chráněných území. Pracovní listy byly úlohami doslova nabité, na některé se nedostalo, ale výsledná kompilace výsledků ukázala, že všichni účastníci pracovali svědomitě a v plném nasazení.

    Mýti tak více času na finalizaci výsledků a srovnání s ostatními ... ale kdo jezdí pravidelně na naše akce ví, že volný čas je nedostatkové zboží, den má i pro Arachne pouze 24 hodin a spát se taky někdy musí :-)

    I tak jsme v pátek a v sobotu provedli alespoň malá sezení, na kterých jsme společně srovnali výsledky jednotlivých úloh a zhodnotili.

    Zlatými hřeby kurzu byly události středečního a čtvrtečního večera. Ve středu jsme v pečlivě uklizené společenské místnosti uvítali vzácné hosty, se kterými jsme diskutovali o aktuálních problémech ochrany přírody a životního prostředí České republice a v Praze především a změnách v souvislosti se vstupem do EU a spoustě dalších zajímavých témat. Hodně pozornosti jsme věnovali především nové soustavě chráněných území Natura 2000. Naše pozvání přijali a dorazili tito hosté:
  • RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. - první náměstek ministra životního prostředí pro ochranu prostředí
  • RNDr. Petr Roth, CSc. - ředitel Odboru mezinárodní ochrany biodiversity MŽP ČR
  • RNDr. Jan Plesník, CSc. - náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
  • Ing. Kateřina Vaculová - ředitelka Odboru městské zeleně magistrátu Hlavního města Praha
    Tím druhým zlatým hřebíčkem byl Mgr. Tomáš Matějček se svým "zlatým" hlasem a svými folkovými písničkami. Jeho koncert byl vítanou relaxací a oddychem po čtvrteční celodenní exkurzi do Prokopského údolí.
     Stejně jako při našich ostatních akcích, ani tentokrát nechyběl mimoodborný program. Kačenka Černá spolu s dalšími si připravila hned na uvítanou spoustu tvořivých her a dalších aktivit, při kterých jsme se vzájemně lépe poznali. Řada z nich se přímo týkala životního prostředí. Například hned první večer jsme se rozdělili do skupinek a dostali za úkol ztvárnit, jak si představujeme ideální domov. Jak se dalo čekat, vzniklá dílka se značně lišila od panelové šedi pražských sídlišť.

    Jedním z vrcholů programu se staly "KNEWS" - dlouho očekávané první opravdové Kňavologické televizní zprávy, které zaplnily značné mezery ve znalostech o ohroženém organismu zvaném KŇAVA. Ani jsme netušili, jak zdatnými televizními moderátorkami Kačenka Černá a Petra Bidlasová jsou. Měly takový úspěch, že musely po zprávách vystoupit z televizní obrazovky a zodpovídat záplavu dotazů, např. "Jak se kňava pohybuje?" nebo "Jak to, že kňava nezalehne oblohu, když je obloha modrá".

    Kňavy jsou nejen mimořádně zajímavým objektem vědeckého a filosofického bádání, ale i vděčnou inspirací uměleckou. Účastníci měli možnost se přesvědčit, že kňavu lze ztvárnit nejen pomocí štětce a barev, ale například i nejrůznějších potravin a kdo vládne jehlou a nití, může si stejně jako my vyrobit kňavu v podobě polštářku. Úroveň svých znalostí z kňavologie si účastníci ověřili v neděli v pravém kňavím Labyrintu. Odpoledne jsme s kňavičkami vyrazili co historického centra Prahy. Naši milí (i když až nebezpečně zvědaví) průvodci se nechali zavést např. k Loretě, donutili nás před sochou Karla Hynka Máchy na Petříně recitovat výňatek z Máje nebo se velmi zajímali, kolik by dnes dal Jan Neruda v domě U dvou slunců za žejdlík piva. Zdá se, že letošní léto bude po delší odmlce opět patřit kňavám :-)).
    Nezapomeňte, jako obvykle jsou tu i fotografické vzpomínky.

Opět jsme se při přípravě mimoodborného programu nechali inspirovat hrami a dalšími aktivitami z bohaté nabídky nakladatelství Portál. Několik her v úvodních seznamkách byly vybrány z knihy: Sociálně psychologické hry. Páteční výtvarné ztvárnění kňav bylo inspirováno částmi programu z knihy: Trénink kreativity .
Co řící závěrem?

Co jsme loni v březnu slíbili, to jsme dodrželi - pohodlné a prostorné zázemí nám poskytlo komfort o jakém se nám dříve mohlo jen zdát :-)

S počasím to bylo horší, uznávám, ale takhle rozpršený a chladný začátek června nikdo z nás nečekal.

Takže - uvidíme se zase v létě a na podzim tohoto roku a samozřejmě na dalších akcích v roce 2005. ... nechte se připravit, chystáme opět něco nového!

Za všechny organizátory zdraví Bobo